O PZC

Od 1998 roku działają w Archidiecezji Poznańskiej Parafialne Zespoły Caritas, których zadaniem jest działalność charytatywna, jako istotna część apostolstwa Kościoła. Parafialne Zespoły Caritas, zwane dalej Zespołem przejęły funkcje istniejących dotychczas Parafialnych Zespołów Charytatywnych i stanowią podstawową jednostką działalności charytatywnej Archidiecezji Poznańskiej, ściśle współpracuje z Caritas Archidiecezji Poznańskiej, która jest koordynatorem tej posługi.

Celem Zespołu jest niesienie pomocy osobom będącym w potrzebie zwłaszcza mieszkającym na terenie parafii.

Realizacja celu niesienia pomocy osobom będącym w potrzebie stawia przed Zespołem następujące zadania:

 • zachęcanie wspólnoty parafialnej do wspierania działalności charytatywnej modlitwą, ofiarami i czynem,
 • zachęcanie wiernych do modlitwy za żywych i umarłych, do praktykowania wzajemnego przebaczenia oraz pełnienia innych uczynków miłosierdzia,
 • gromadzenie informacji o osobach potrzebujących wsparcia i rozpoznawanie zasadności zgłoszeń,
 • udzielanie ze zgromadzonych środków bezpośredniej pomocy potrzebującym,
 • pozyskiwanie wsparcia od innych instytucji.

 

Powołanie Zespołu PZC

Zespół jest powoływany przez proboszcza parafii, który zgłasza jego istnienie w Caritas Archidiecezji Poznańskiej. Zespół korzysta z osobowości prawnej parafii. Proboszcz ponosi odpowiedzialność merytoryczną i finansową za działalność Zespołu. Nowy Zespół swoją działalność rozpoczyna po zgłoszeniu przez proboszcza parafii i zarejestrowaniu go w Caritas Archidiecezji Poznańskiej.

 

Zarząd Zespołu stanowią:

Przewodniczący, którym jest proboszcz lub wskazany przez niego kapłan, zastępca, którym z reguły powinna być osoba zakonna lub świecka, sekretarz, prowadzący dokumentację organizacyjną i korespondencję, skarbnik, zajmujący się finansami oraz ich dokumentacją.

 

Członkowie Zespołu

Członkami Zespołu są parafianie, którzy zostali przyjęci do niego przez proboszcza.

Istnieją dwa rodzaje członkostwa: członek czynny,  członek wspierający.

Członkowie czynni realizują działalność charytatywną społecznie poprzez bezpośrednie kontakty z osobami potrzebującymi pomocy. W swej działalności zobowiązani są do dyskrecji.

Członkowie wspierający świadczą pomoc finansową w formie zadeklarowanych przez siebie składek (miesięcznych lub kwartalnych).

 

Formacja duchowa członków Zespołu

Działanie zewnętrzne Zespołu powinno być poprzedzone formacją duchową.

Stała formacja Zespołu dokonuje się przez regularne przynajmniej comiesięczne spotkania z duszpasterzem, które winny mieć na uwadze formację religijno-ascetyczną (Msza św. z homilią, nabożeństwo, konferencja ascetyczna lub wspólne rozważanie słowa Bożego) i szkoleniową (np. referat z dziedziny teologii, psychologii, katolickiej nauki społecznej, prawa, pielęgniarstwa itp.).

Formacja w parafii winna być uzupełniona przez diecezjalne spotkania formacyjne (uczestnictwo w cyklicznych szkoleniach oraz rekolekcjach i dniach skupienia organizowanych przez Caritas Archidiecezji Poznańskiej).

 

Zespół obejmuje swoim działaniem:

 • osoby starsze, chore, niepełnosprawne
 • rodziny wielodzietne żyjące w ubóstwie
 • osoby ubogie
 • matki samotnie wychowujące dzieci
 • ludzi uzależnionych (alkoholików, narkomanów)
 • osoby samotne potrzebujące opieki

 

Zespół ewidencjonuje osoby potrzebujące pomocy na podstawie:

 • rozeznania prowadzonego przez członków Zespołu, także we współpracy z organizacjami opieki społecznej
 • zgłoszeń dokonanych przez inne osoby (krewnych, sąsiadów, przypadkowych obserwatorów)
 • informacji przekazywanych przez kapłanów z wizyt duszpasterskich (kolęda, odwiedziny chorych)
 • osobistych zgłoszeń tych osób

 

Działalność charytatywną Zespół organizuje przez:

Wsparcie duchowe

 1. odwiedziny
 2. nawiązanie rozmowy
 3. wspólną modlitwę
 4. ewangelizację
 5. pomoc w dotarciu do kościoła itp.

Pomoc materialną

 1. wsparcia finansowego, przyznawanego w gotówce
 2. przekazywanie darów rzeczowych

Pomoc opiekuńczo-usługową

 1. odwiedzanie osób będących w potrzebie
 2. wykonywaniu różnych czynności domowych

Akcje charytatywne

 1. umożliwienie dzieciom z ubogich rodzin udziału w wypoczynku letnim (np. koloniach)
 2. umożliwienie starszym, chorym i niepełnosprawnym udziału w rekolekcjach
 3. przekazanie paczek świątecznych
 4. organizowaniem „Wigilii dla samotnych”
 5. spotkań w „Tygodniu Miłosierdzia” i „Dniu Chorych” itp.

Projekt dofinansowany z budżetu Miasta Poznania.