Potrzebuję pomocy

Potrzebujesz wolontariusza?

zobacz szczegóły:

WOLOTNTARIAT DOMOWY

centrumwolontariatu@caritaspoznan.pl

O PKC

Przedszkole jest miejscem edukacji i kształtowania postaw młodego pokolenia. Temu służą powoływane od 2019 roku Przedszkolne Koła Caritas. Przedszkolne Koła Caritas są organizacją dziecięcą działającą na terenie Przedszkola pod nadzorem Dyrekcji Przedszkola, włączającą się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywno-opiekuńczo-wychowawczą, prowadzoną przez Caritas.

Celem Koła jest kształtowanie postaw duchowych i społecznych młodego pokolenia oraz podejmowanie przez nie dzieł miłosierdzia.

Z Chrystusowego przykazania miłości bliźniego wynikają następujące zadania Koła:

 • stwarzanie atmosfery mobilizującej do pracy nad sobą
 • dążenia do wszechstronnego rozwoju i kształtowania osobowości młodego człowieka odpowiedzialnego za Kościół i Ojczyznę
 • gorliwe uczestnictwo w katechezie, zgłębianie nauki Chrystusa – przede wszystkim o miłosierdziu Bożym oraz jej szerzenie
 • uwrażliwianie na różne obszary ludzkiej biedy i krzewienie ducha czynnej miłości miłosiernej, rozeznawanie konkretnych potrzeb w najbliższym środowisku, szkole, domu, sąsiedztwie oraz organizowanie pomocy,
 • stała współpraca i włączanie się w akcje prowadzone przez Caritas (np.: „Tydzień Miłosierdzia”, „Św. Mikołaj”, Wigilia i „Święcone” dla osób ubogich i samotnych, pomoc w organizowaniu wypoczynku dla dzieci oraz pomoc dla poszkodowanych w kataklizmach, sytuacjach losowych itp.)
 • współdziałanie z innymi organizacjami młodzieżowymi oraz z działalnością charytatywną i opiekuńczą prowadzoną szczególnie przez Parafialne Zespoły Caritas oraz przez inne organizacje.

 

Przedszkolne Koła Caritas realizują swoje zadania poprzez:

 • środki rozwijające życie wiary (słuchanie Słowa Bożego, gorliwe życie sakramentalne i służenie innym)
 • spotkania, prelekcje, pogadanki itp.
 • imprezy kulturalne (poezja, muzyka, śpiew, akademie, wieczornice, przedstawienia, koncerty, konkursy, przeglądy, spotkania z zaproszonymi gośćmi, itp.)
 • imprezy rekreacyjno-sportowe, festyny, loterie fantowe, aukcje itp.
 • udział w kwestach, zbiórkach ofiar i darów organizowanych przez Caritas lub za zgodą Dyrektora Caritas pod nadzorem opiekuna Koła
 • włączanie się w pracę placówek charytatywnych, opiekuńczych i wychowawczych oraz podejmowanie posług na rzecz osób potrzebujących pozostających w domach

 

Członkowie Koła mają obowiązek:

 • żyć i pracować w Kole zgodnie z zasadami wiary i moralności Kościoła katolickiego
 • dążyć do urzeczywistnienia miłosierdzia chrześcijańskiego, które powinno realizować się na trzech płaszczyznach (modlitwa – słowo miłosierne – czyn miłosierdzia)
 • dbać o dobre imię Kościoła, Ojczyzny, Przedszkola i Koła
 • wypełniać cele i zadania regulaminu
 • wykonywać prace na rzecz Koła i prace podejmowane przez Koło

Projekt dofinansowany z budżetu Miasta Poznania.